Kövess minket:
Eseménynaptár
2020. január
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
 
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Összes esemény ›

Projektbemutató

GINOP-6.2.3-17-2017-00038
Lemorzsolódás csökkentése a Szekszárdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben

A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

A célok meghatározása

Az intézkedés kiemelt célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiával, valamint az oktatásra vonatkozó 2016. évi ország specifikus ajánlásokkal. (Lásd: (A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése, GINOP-6.2.3 projekt felhívása)

A célok elérése érdekében pedagógusok képzése és felkészítése valósul meg a végzettség nélküli iskolaelhagyás hatékony kezelése és megelőzése érdekében alkalmazható módszertani ismeretek elsajátítása vonatkozásában.

A project általános célja

(1) a végzettség nélküli iskolaelhagyás kezeléséhez helyi feltételrendszer kialakítása,

(2) hozzájárulás a végzettség nélküli iskolaelhagyók, azaz a korai iskolaelhagyók, lemorzsolódók országosan mért arányának 10 % alá csökkentéséhez,

(3) a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének növelése és továbbtanulási esélyeik javítása,

(4) a HÍD programban, illetve a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése,

(5) a szakképzés eredményesebbé tétele,

(6) az iskolai teljesítmény növelése,

(7) az egész életen át tartó tanulásra – ennek részeként az érettségi vizsgát adó képzésbe lépésre való képessé tétel.

A projekt konkrét célja

(1) az alapkészségek fejlesztése céljából tanulócsoportok létrehozása és működtetése (a tanulói létszámunk legalább 5%-a számára, azaz minimum 250 tanuló1 bevonásával),

(2) a tanulócsoportokban résztvevők tanulmányi eredményeinek javulása,

(3) a középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva, az elmúlt évek romló tendenciájának megállítása, és javulás elérése,

(4) a tananyagok alkalmazását célzó képzések biztosítása 86 fő2 pedagógus számára, akik közül legalább 90%-uk (77 fő) sikeresen végzi el a képzést

(5) LEGO robot pedagógiai program alkalmazásához szükséges tárgyi és humán infrastruktúra biztosítása,

(6) Digitális Közösségi Alkotóműhely (DAK) kialakítása és működtetése, a szükséges tárgyi és humán feltételek biztosítása,

(7) a helyzetértékelés alapján kialakított cselekvési terv kétévenkénti felülvizsgálata, annak érdekében, hogy időben alkalmazkodjunk a környezeti változásokhoz és biztosítsuk a hosszú távú célok megvalósulását.

Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása

A Szakképzési Centrum szakmai feladatai

a.) Helyzetértékelési tevékenység

Elkészítjük a szakképzési centrum és tagintézmények helyzetelemzését a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 felhívásban meghatározott elvárások, alapelvek alapján.

Tagintézményi és Centrum szintű helyzetértékelés elkészítése:

(1) a kötelezően alkalmazandó módszertan alapján szakmailag segíti és koordinálja a Szakképzési Centrum munkacsoportjának munkáját,
(2) feladatütemezési és időütemezési tervet készít,
(3) megtervezi a mérések és adatgyűjtések menetét, mechanizmusait, ehhez ütemtervet készít és szükség esetén eszközöket dolgoz ki vagy adaptál,
(4) SWOT elemzést készít, melynek során felülvizsgálja, összesíti és elemzi a munkacsoport által centrum szinten gyűjtött adatokat,
(5) az adatelemzés eredményét szövegesen összefoglalja, problémakatalógust készít,
(6) a végzett munkát összegzi, véglegesíti a helyzetfelmérés eredményeit,
(7) a munka során műhelymunkákat, megbeszéléseket szervez és bonyolít le

A Helyzetértékelési dokumentumot legkésőbb a támogatási szerződés aláírásától számított 120 naptári napon belül meg kell küldenünk az NSZFH- nak egy ún. fejlesztő célú értékelésre. Az NSZFH értékelését követően a végleges Helyzetértékelési dokumentumot az if622@nive.hu e-mail címre és a Támogatónak is meg kell küldenünk.

b.) Cselekvési terv kidolgozása

Elkészítjük a centrum szintű cselekvési tervet, továbbá a helyzetelemzésre épülő tagintézményi szintű (helyi) intézkedési terveket a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 felhívásban meghatározott elvárások, alapelvek alapján.

c.) Szakmai együttműködési tevékenység

d.) Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása

e.) Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések, továbbá az intézményi szintű pályaorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása

A szakképzési centrum tanulói összlétszáma 5.000 fő, amelynek minimum 5 %-át, azaz 250 főt3 bevonunk tanulócsoportok kialakításába.

A tanulói csoportokba azokat a tanulókat vonjuk be, akik az iskolai lemorzsolódással leginkább veszélyeztetettek, valamint a Szakképzési Hídprogramban tanulókat.

Az életpálya-építés elemei:

A tanulói csoportok kezelésében, vezetésében olyan módszertanokat kell alkalmaznunk, amelyek kevéssé jelennek meg az ismeretátadás hagyományos módszerei között és a célcsoport érdeklődését növeli, erősíti – tehát számukra szokatlan, munkáltató, gyakorlati szempontú módszerekhez folyamodunk.

Alternatív módszerek alkalmazását az is indokolja, hogy a projekt keretében olyan oktatási eszközrendszer kerül beszerzésre, amely szükségessé is teszi a módszerváltást.

A tanári szerep is megváltozik, az iskola szerepe is átértékelődik kissé. Az iskola az alternatív infrastruktúra és az alkalmazását lehetővé tevő pedagógiai-módszertani ismeretek biztosítója. Az oktató direkt vezetői szerepe megszűnik, inkább a tanulók munkájának szervezője, a folyamatos támogatás, tanácsadás, segítségnyújtás az elsődleges feladata.

Az alkalmazni tervezett alternatív módszerek közül a legfontosabbak:

f.) Intézményfejlesztési tevékenység

g.) Pedagógus továbbképzések

Kialakítjuk a célok eléréséhez szükséges humánerőforrás tervet és továbbképzési tervet, és gondoskodunk arról, hogy a nevelőtestület érintett tagjai és a pedagógus munkakörben foglalkoztatott érintett szakemberek részt tudjanak venni a továbbképzéseken folyamatos szakmai fejlődésük érdekében. A továbbképzési tervben különös figyelmet fordítunk a tanulói lemorzsolódás mérséklését szolgáló tanulói alapkészségek és képességek fejlesztésére felkészítő, továbbá a pályaorientációs célú tevékenységek biztosítására felkészítő pedagógus továbbképzésekre

h.) Eszköz- és infrastruktúrafejlesztések

i.) Projekt előkészítési tevékenységek

j.) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek, a projektszervezet kialakítása

k.) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek:

A projekt során megvalósítandó kommunikációs tevékenység

A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek

1. Drog prevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító tevékenység, melynek megvalósítása során külső szolgáltató segíti munkánkat. E feladat ellátása különösen az alábbi elvárások mentén zajlik:

2. Mobilitási rendszer kialakítása tematikus munkacsoportban

3. Iskolai kortárs kiközösítés megszüntetésére irányuló és zaklatás ellenes iskolai tevékenységek megteremtése tematikus munkacsoportban

4. Nyári vagy iskola/tanítási időn kívül megszervezett felkészítő tanfolyamok (korrepetálás céljából)

5. A szabadidő hasznos eltöltését támogató, iskolai kötődést motiváló, tanulást támogató programok szervezését és megvalósítása (közművelődési, ill. „tanoda” típusú foglalkozások a kollégiumokban, ill. tanórán túl).
A szabadidős tevékenységek keretében lehetőség nyílik segíteni a diák formálódását, fejlődését Ez pedagógiailag kedvező hatású, hatékony prevenciós eszköz A tevékenység külső szolgáltató segítségével kerül megvalósításra az alábbiak szerint:

6. Közösségi tér kialakítása: a kollégiumok projektfeladatokhoz és projektcélokhoz kapcsolódó mértékű, az iskolai közösségépítést, tehetséggondozást és hátránykompenzációt szolgáló tevékenységek biztosításához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztése, és eszközbeszerzése

Kötelező vállalások, monitoring mutatók

A pályázati felhívással összhangban a projekt kötelező vállalásai és indikátorai a következők:

Kötelező vállalások

Vállalás Célérték Célérték elérésének időpontja Igazolás módja
Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma 5.000 fő tanulói összlétszámból 250 fő5, a tanulói összlétszám minimum 5 % projekt fizikai befejezése tanulólétszám igazolása jelenléti ívekkel
A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoportok esetében A bázisértéket a 2018/2019. tanév I. féléves tanulmányi eredményei,a célértéket a 2019/2020. tanév végi eredményei jelentik. a cselekvési tervben megadandó vállalt érték projekt fizikai befejezése eredményjavulást alátámasztó bizonyítvány, napló
A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva. a cselekvési tervben megadandó vállalt érték projekt fizikai befejezése statisztikai adatszolgáltatás

Mérföldkövek

Mérföldkő Output Teljesítés határideje
Helyzetértékelési dokumentum, Cselekvési terv Helyzetértékelési dokumentum
Cselekvési terv
Támogatási szerződéskötést követő 120. naptári nap
Tanulócsoportok létrehozása, tevékenységük elindítása tanulócsoportok létrehozását, létszámát és tevékenységüket alátámasztó dokumentum 2018/2019 tanév kezdetéig
Pedagógus továbbképzés igazoltan teljesített továbbképzések centrumszintű összegzése projekt fizikai befejezése
Cselekvési terv értékelése és felülvizsgálata felülvizsgált cselekvési terv a megvalósítás szöveges értékelésével projekt fizikai befejezése

Indikátorok

Indikátor neve Mértékegység Célérték Célelérés dátuma Az adatforrás megnevezés
Kompetenciaalapú képzésekhez kidolgozott új tananyagok, módszertanok száma db Célérték nélkül ----- -
GINOP 6.2.1
Kompetenciaalapú képzésekben bevezetett új tananyagok, módszertanok száma db Célérték nélkül ----- -
GINOP 6.2.1
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma 86 fő6 projekt fizikai befejezése pedagógus-továbbképzési szerződések, jelenléti ívek
GINOP 6.2.2
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma 77 fő7 projekt fizikai befejezése A képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány
GINOP 6.2.2

1 A tanulólétszám számításakor a 2016. októberi oktatási statisztikai adatszolgáltatás nappali tagozatos tanulóinak adatait vettük alapul. (5.000 főx0,05=250 fő)
2 A képzésben résztevő pedagógusok számának meghatározása: pedagógus munkakört betöltő, fő munkaviszonyú (határozott vagy határozatlan időre szóló), teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusok 2016. évi számát vettük alapul. (428 fő pedagógus legalább 20%-a, 428x0,2=85,6)
3 A tanulólétszám számításakor a 2016. októberi oktatási statisztikai adatszolgáltatás nappali tagozatos tanulóinak adatait vettük alapul. (5.000 főx0,05=250 fő)
4 A képzésben résztevő pedagógusok számának meghatározása: pedagógus munkakört betöltő, fő munkaviszonyú (határozott vagy határozatlan időre szóló), teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusok 2016. évi számát vettük alapul. (428 fő pedagógus legalább 20%-a, 428x0,2=85,6)
5 A tanulólétszám számításakor a 2016. októberi oktatási statisztikai adatszolgáltatás nappali tagozatos tanulóinak adatait vettük alapul. (5.000 főx0,05=250 fő)
6 A képzésben résztevő pedagógusok számának meghatározása: pedagógus munkakört betöltő, fő munkaviszonyú (határozott vagy határozatlan időre szóló), teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusok 2016. évi számát vettük alapul. (428 fő pedagógus legalább 20%-a, 428x0,2=85,6)
7 A projekt keretében a tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek legalább 90%-a. (86x0,9=77,4) 

  
  
© 2019 Szekszárdi Szakképzési Centrum / Minden Jog Fenntartva