Sajtószoba

2019. május 20.

Tájékoztató napot tartott a GINOP-6.2.2 kiemelt projekt


2018. február 7.
Korai iskolaelhagyás megelőzését támogató projekt indul a Szekszárdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben.


A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézményi tevékenységek

A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentésére irányuló EU 2020 stratégia célkitűzéséhez kapcsolódva hazánk – más európai országhoz hasonlóan – a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10%-ra csökkentését vállalta 2020-ig.

Az intézkedések, tevékenységek kiemelt célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiával, valamint a középfokú nevelésre, oktatásra vonatkozó 2016. évi ország specifikus ajánlásokkal.

Az országos vállaláson túl a Szekszárdi Szakképzési Centrum a GINOP-6.2.3-17-2017-00038 azonosító számú - Lemorzsolódás csökkentése a Szekszárdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben című pályázat keretében kiemelten foglalkozik ezzel a célkitűzéssel.

Ennek értelmében intézményünk a következő megelőző (prevenciós) és beavatkozó (intervenciós) tevékenységekre fektet hangsúlyt pályázati források felhasználásával a tanév során:

 • Együttműködési stratégia kidolgozása a Pedagógiai Szakszolgálatokkal és EGYMI-vel
 • Gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus bevonásával gondoskodunk a sajátos nevelési igényű tés BTMN tanulók ellátásáról, fejlesztéséről
 • A tanulási nehézséggel, zavarral küzdő fiatalokat haladási tempójukat figyelembe vevő egyéni fejlesztési terv alapján, órarendbe építetten fejlesztjük
 • Bemeneti mérések ütemezése a tanév elején, kimeneti mérések a tanév végén
 • A lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók korai kiszűrése, és célzott támogatása mentorálás segítségével
 • Korrepetálások, differenciált képességfejlesztés, felzárkóztatás (szakközépiskolai tanulók Szabóky Adolf szakiskolai ösztöndíj)
 • A pótvizsga felkészítés biztosít lehetőséget a lemaradás, lemorzsolódás megakadályozására, mind prevenciós, mint beavatkozó jelleggel
 • Kompetencia-alapú képzésekhez új tananyagok, módszertanok kidolgozása, bevezetése
 • Pedagógusaink oktató-nevelő munkájuk során kiemelt figyelmet fordítanak - mind tanórai keretek között, mind tanórán kívüli foglalkozások keretében – tanulóink
  • alap- és kulcskompetenciáinak fejlesztésére,
  • kommunikációs (anyanyelvi és idegen nyelvi) technikájának   fejlesztésére,
  • önismereti és szociális készségeinek fejlesztésére,
  • tanulásmódszertani (tanulás tanulása) ismereteinek bővítésére,
  • élethosszig tartó tanuláshoz (lifelong learning) szükséges kompetenciáinak fejlesztésére,
  • munkavállaláshoz szükséges kompetenciáinak fejlesztésére,
  • kiemelten digitális kompetenciáiknak fejlesztésére,
  • pályaorientációra, életpálya-építésre, ha szükséges, pályakorrekcióra,
  • konfliktuskezelési módszerek, stratégiák (problémamegoldó, resztoratív technikák) megismertetésére,
  • a diákok mindennapi életben való eligazodásának segítésére, önálló életkezdésre való felkészítésre,
  • felelősségteljes állampolgári magatartásra nevelésére
 • Tanulói igazolatlan mulasztások csökkentésére irányuló beavatkozási rendszer kialakítása
 • Hiányzások, igazolatlan hiányzások számának folyamatos nyomon követése az osztályfőnök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős által, rendszerszemlélet és folyamatszabályozás segítségével
 • Igazolatlan mulasztások jelzése a szülő/gondviselő, illetve az illetékes szervek felé
 • Kapcsolattartás a Család és Gyermekjóléti Központ munkatársaival (esetmegbeszélések, intézkedési tervek készítése)
 • Kollégiumi elhelyezés biztosítása az intézmény tanulói részére
 • Szabadidős és közösségfejlesztő foglalkozásokkal az iskolai integráció, közösségformálás erősítése:
  • tömegsport, sportrendezvények, egészséges életmódra nevelő tevékenységek,
  • tanulmányi és szakmai versenyek,
  • iskolai ünnepélyek,
  • projektnapok, témahetek,
  • diáknap,
  • tanulmányi kirándulások, üzemlátógatások,
  • könyvtár és múzeumlátogatások,
  • kulturális programok, színház,
 • Az iskola pedagógusai rendszeresen vesznek részt képzéseken, továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai programokon, esetmegbeszéléseken a korai iskolaelhagyás megelőzésével kapcsolatos témában
 • Kapcsolat erősítése a törvényes képviseletet ellátó személlyel (szülő/gyám) - fogadó órák, szülői értekezletek, szükség esetén, egyeztetés alapján más időpontokban is a szülők rendelkezésére állunk a felmerülő problémák megoldása érdekében
 • Kapcsolattartás a Család és Gyermekjóléti Központ, a Szakértői Bizottságok, a Nevelési Tanácsadó, Gyámhivatal, Rendőrség munkatársaival, háziorvosokkal és védőnőkkel
 • Kapcsolattartás erősítése az Állami hivatali szervekkel (önkormányzatok, Kormányhivatal, OH, POK) Iparkamarákkal, szakmai gyakorlati helyekkel
 • Pályázatok írása és megvalósítása
  • Erasmus + (külföldi szakmai gyakorlaton való részvétel lehetősége)
  • Határtalanul
 • Ún. második esély típusú programok rendszerbe történő integrálása, hatékony működtetése – felnőttképzés, felnőttoktatás keretében