Kiemelkedő események

GINOP-6.2.3-17-2017-00038
Lemorzsolódás csökkentése a Szekszárdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben

Események

2018. január - 2018. augusztus

A pályázati projekt I. szakaszában az alábbi programelemek valósultak meg:

 •  Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
 • Az NSZFH által kiadott módszertan alapján a centum és tagintézményi szintű helyzetértékelés és Cselekvési Terv elkészítése
 • Nyilvánosság, kommunikáció  biztosítása (roll-up,  "C" típusú tábla, sajtóközlemény, kommunikációs terv, honlap – NKOH engedély, Ktk. 2020 szerinti kiírás szerint)
 • Nyári felkészítés keretében javítóvizsgára utasított tanulók pótvizsgára felkészítése
 • (Köz)beszerzési szakértő bevonása, eljárás lefolytatása
 • Szakmai megvalósítók megbízása (feladatkör, felelősség meghatározása, megbízási szerződéseik elkészítése)
 • Irodaszer beszerzés (KEF-es beszerzés) / ― Szakmai rendezvényekhez szükséges catering szolgáltatás megszervezése
 • GEOMATECH @ Látható matematika - 60 órás pedagógustovábbképzés / ― Mobilrobotok az oktatásban - 30 órás pedagógustovábbképzés
 • DKA terem tervezése (villamosipari, gépészet, építési)

2018. szeptember

Megvalósult tevékenységek és programelemek:

 • Bemeneti mérés során a tanulási eredmények diagnosztikus mérése az iskolai lemorzsolódásban veszélyeztetett 9. tanulók kiszűrése érdekében
 • Szakmai munkacsoportok megalakítása, szakmai munka indítása a cselekvési terv alapján:
  • A helyzetértékelés és cselekvési terv alapján megalakultak a tematikus csoportok tagintézményi és centrum szinten. A centrum munkacsoport-tagok a projektmenedzsmenttel egyeztetve szervezik, koordinálják és nyomon követik a cselekvési terv megvalósulását a 8 szakmai területen a tagintézményi szinten, ebben segítséget a tagintézményi munkacsoportba bevontak adnak.
 • Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban résztvevő tanulók kiválasztása és bevonása:
  • 255 lemorzsolódásban veszélyeztetett diák kiválasztása, bevonása a fejlesztő tevékenységekbe
   • A létrehozott tanulócsoportok száma  összesen: 175 (db)
   • A tanulócsoportba bevont tanulók száma összesen: 255 (fő)
Tagintézmény neve Tanulócsoportok száma Tanulócsoportba bevont tanulók száma
Szekszárdi SZC Ady Endre Szakközépiskolája és Kollégiuma 43 50
Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 25 25
Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája 20 25
Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8 15
Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma 11 20
Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája 10 20
Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája 8 20
Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma 15 25
Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9 30
Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája 26 25
 • A bemeneti mérések és családi, szociális háttér feltérképezése által a projekt célcsoportjának meghatározása, együttműködés megalapozása
 • Tudatos, rugalmas humán-erőforrás tervezés. Beválás-vizsgálat a pedagógus attitüd és szakmai felkészültség alapján.

2018. október

Megvalósult tevékenységek és programelemek:

 • Mentorálás intézményi feltételrendszerének megalapozása: a bevont 250 diák mellé mentorok delegálása a tanulók iskolai előrehaladásának nyomon követhetősége érdekében, egyéni törődés feltételrendszerének megteremtése.
 • Fejlesztés-differenciálás feltételrendszerének kialakítása: 3-6 fős fejlesztő csoportok kialakítása a korábbi tanulási hátrányok és egyéb iskolai előrehaladást akadályozó tényezők leküzdése; kiemelt prioritással fókuszálva a 250 bevont tanulóra, ugyanakkor az iskolai többi tanulóinak hátránykompenzációját is lehetővé téve.
 • Tehetséggondozás - Professzionális kompetenciák megalapozása és fejlesztése. Tanulói érdeklődés, motiváció felkeltése, fenntartása.
 • Intézményi rendszerszemlélet kialakításának ösztönzése  a mérés-értékelés, mentorálás és fejlesztés-differenciálás területének együttműködésével.
 • Szakmai műhelymunkák, belső és külső tudásmegosztás, továbbképzések.
 • Intézményi programtervvel a szociális hátrányok csökkentésének ösztönzése.
 • A Centrum és a fenntartásában álló tagintézmények korai iskola elhagyás mutatójának csökkentése érdekében megvalósuló helyi szintű intézkedések és eredmények rendszeres támogató monitorozása és folyamatos minőségbiztosítás, beavatkozási pontok azonosítása a hatékonyság növelése érdekében.
 • Pályakorrekció (második esélyt teremtő tevékenységek).
 • Közösségfejlesztő programok (projekthét, projektnap, szakkör, sportkör stb.) kiaknázásával befogadó iskolai légkör, baráti támogató iskolai környezet közvetítése.
 • Iskolai közösségformáló rendezvények, ünnepségek:
  • A belső iskolai kapcsolatok hatékony ápolása, az intézményi közösségek közösségformáló hatásának kiaknázása különféle rendezvények keretében.
  • A közösségi szabályok és az életkornak megfelelő elvárások tudatosítása.
 • Központi (és intézményi), egységes nyilvántartás feltételrendszerének megteremtése.
  Intézményi információs rendszer és kontrolling megfelelő informatikai támogatása, információkhoz való hozzáférés növelése.

2018. november

Megvalósult tevékenységek és programelemek:

 • A középfokú nevelés-oktatásban érintettek bevonása az iskolai folyamatokba, együttműködések erősítése.
 • Szülő és iskola közti kapcsolat fejlesztése, erősítése, szülők bevonása az intézmény életébe.
 • Pályaorientáció, a továbbtanulást támogató szakmaválasztás.
 • Tudatos szakmai életpálya-építés. A tanulás és a munka világa közötti átmenet támogatása.
 • Közösségfejlesztő programok (projekthét, projektnap, szakkör, sportkör stb.) kiaknázásával befogadó iskolai légkör, baráti támogató iskolai környezet közvetítése.

2018. december

Megvalósult tevékenységek és programelemek:

 • A motivált pedagógusok fejlődési, önképzési igényeinek támogatása. Szakmai fejlődés támogatása, szakmai motiváció növelése.
 • Belső és külső tudásmegosztás erősítése - a nevelőtestületi tagok szakmai felkészültségének növelése érdekében folytatott ismeretbővítő, készségfejlesztő tevékenységek.

2019. január

Megvalósult tevékenységek és programelemek:

 • IKT - IT / LEGO / DKA közbeszerzés zárása
 • Szakmai munka megvalósulásának nyomon követése: a szakmai munka tervezése, szervezése, koordinálása, irányítása szakmai megbeszélések, műhelymunkák, értekezleteken, e-mailes, ill. telefonos kommunikáció segítségével. Számszerűsíthető a szakmai munka tervezése, szervezése, koordinálása, irányítása során keletkező dokumentációval.
  • Szintjei:
   • 1. Projektmenedzsment tagok között (heti több alkalommal)
   • 2. Szakértői csoport (belső szaktanácsadók, iskolapszichológus, szociális munkás – igény szerint)
   • 3. Tagintézményi koordinátorok (heti több alkalommal)
   • 4. Centrum szintű munkacsoportok (igény szerint)
   • 5. Igazgatók (igazgatói értekezleteken, megkeresés alapján)
   • 6. Egyéb szakmai megvalósítók (igény szerint)
   • 7. Monitoring, minőség-ellenőrzés szakértők (havonta kétszer)

2019. február

Megvalósult tevékenységek és programelemek:

 • A Centrum és a fenntartásában álló tagintézmények korai iskola elhagyás mutatójának csökkentése érdekében megvalósuló helyi szintű intézkedések és eredmények rendszeres támogató monitorozása és folyamatos minőségbiztosítás, beavatkozási pontok azonosítása a hatékonyság növelése érdekében.
 • I. félév szakmai munkájának értékelése
 • Továbbképzések tudatos tervezése innovatív pedagógiai-módszertani eljárások megismertetése érdekében.

2019. március

Megvalósult tevékenységek és programelemek:

 • DKA terem tárgyi feltételrendszerének kialakítása (leválasztás, átépítés, funkcionális kialakítás).
 • Jó pedagógiai módszerek, gyakorlatok megismerése pl.: hospitáció, képzés, továbbképzés, konferencia, belső és külső tudásmegosztás.

2019. április

Megvalósult tevékenységek és programelemek:

 • Az oktatás módszertani fejlődéséhez szükséges eszközök fejlesztése és biztosítása - nagyságrendekkel több tan- és háttéranyag elérhetővé tétele. - Informatikai eszközbeszerzés megvalósulása150 Millió Ft értékben.
 • Tudásbázisok (digitalizált tananyagok) elektronikus hozzáférhetőségének lehetővé tétele, pl.: az idegennyelvi készségek elsajátításának támogatásához.

2019. május

Megvalósult tevékenységek és programelemek:

 • Szociális hátrányok enyhítése a szabadidő hasznos eltöltését támogató, iskolai kötődést motiváló, tanulást támogató programok megvalósításával; az eltérő kulturális, családi tőkéből adódó különbségek mérsékelése.
 • Tudásbázisok (digitalizált tananyagok) elektronikus hozzáférhetőségének lehetővé tétele, pl.: az idegennyelvi készségek elsajátításának támogatásához.

2019. június

Megvalósult tevékenységek és programelemek:

 • Szervezeti kultúra fejlesztése - a tantestületen belüli összefogás, támogatás, kommunikáció, szakmai együttműködés erősítése a nevelő-oktató munka során tapasztalt problémák megoldása érdekében. Csapatépítés, intézményfejlesztés.
 • Tananyag-szerkesztő (authoring tool) alkalmazások, a digitális tananyagok előállítására alkalmas segédeszközök megismerése és alkalmazása a szakképzési tartalmak korszerű közvetítése érdekében.
 • DKA eszköz- és anyagbeszerzés 19 Millió Ft értékben.
 • Drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító program kialakítása, működtetése.
 • Az oktatás világából a munka világába való hatékony és eredményes átlépés támogatása a munkaerő-piaci kulcskompetenciák, a pályaválasztási tanácsadás, pályaszocializáció, a helyi pályaorientációs programok megvalósítása, együttműködés a gazdasággal a duális szakképzés minőségi fejlesztése érdekében.
 • Pedagógus továbbképzések kivitelezése.